INSOLVENTE BOEDEL VEILING VAN BULTFONTEIN PLAAS, VRAGMOTOR, WAENS EN IMPLEMENTE. OP 21-04-2021

Veiling begin: 11:00

Waar: Plaas Galacia, Bultfontein

 

Besonderhede:

Behoorlik daartoe gemagtig deur die Kurator in die insolvente boedel van Jorika Familie Trust, sal ons per openbare veiling die onderstaande plaas en los bates te koop aanbied.

Om die eiendom te bereik, neem vanaf Bultfontein die Brandfort pad, vanaf kruising ry 16,2 km en draai regs in na plaas.    GPS Koördinate-28.454538,26.221267.

VASTE EIENDOM:

Die plaas Galicia No 24, distrik Bultfontein, Provinsie Vrystaat.  Groot:  485,1040 Hektaar en gehou kragtens Transportakte T7998/2011.

LIGGING:  Hierdie eiendom is geleë ongeveer 19 km vanaf Bultfontein.

VERBETERINGS: 5 Slaapkamer woonhuis, rondawel, buitegeboue, 2 x toegeboude store, 2 x oop store, melkstal, bees- en skaapkrale en Eskom kragpunt.

INDELING EN WATERVOORSIENING:  Die eiendom is opgedeel in 100 hektaar droë lande, 30 ha Smutsvinger en die res is natuurlike veldweiding met ‘n drakrag van 8ha/GVE. Hierdie eiendom is verdeel in 15 kampe.  Watervoorsiening geskied uit 4 boorgate toegerus met 2 windpompe, 2 dompelpome en 3 sement damme.

LOS BATES:  VRAGMOTOR EN WAENS: Mercedes Benz 1418 vragmotor met massakante (ongeregistreer), hoëspoed sleepwa met massakante (ongeregistreer), 3 ton platbak sleepwa (ongeregistreer), Venter bagasiewaentjie (ongeregistreer), dieselkar.

IMPLEMENTE: Gras planter, 5 x sleep eglitte.  

ALLERLEI: 6 punt Alva Laval melkmasjien, 2 x 2,400 liter Alva Laval melktenks, 3 x melkkanne, roomafskeier, 5 x nuwe hekke, 100 x skaap hekkies, wolkas, gassweisstel en trollie, 4 wiel staal trollie, 100 x 2,4m houtpale, skroot.

BESIGTIGING:  Per afspraak.

Veiling Items:

Mercedes Benz 1418 vragmotor met massakante
Mercedes Benz 1418 vragmotor met massakante
Hoëspoed sleepwa met massakante
3 Ton platbak sleepwa
Venter bagasiewaentjie
Dieselkar
Gras planter
5 x Sleep eglitte
6 Punt Alva Laval melkmasjien
6 Punt Alva Laval melkmasjien
6 Punt Alva Laval melkmasjien
2,400 liter Alva Laval melktenks
2,400 liter Alva Laval melktenks
3 x melkkanne
Roomafskeier
5 x nuwe hekke
100 hekkies (skape)
Wolkas
Gassweisstel en trollie
4 Wiel staal trollie
100 Houtpale (2.4m)
100 Houtpale (2.4m)
Skroot
Skroot
Skroot
Skroot

Registrasie Besonderhede:

REGISTRASIE VEREISTES: R10 000.00 TERUGBETAALBARE DEPOSITO. VOLDOENING AAN FICA VEREISTES OM ‘N KOPER NOMMER TE BEKOM.

Voorwaardes en Vereistes:

VOORWAARDES : VASTE EIENDOM: ‘n DEPOSITO van 10 % van die koopprys PLUS 6 % KOPERSKOMMISSIE PLUS BTW is betaalbaar op die dag van die veiling. Jammer, geen kaart fasiliteite. Vir die balans moet die Koper ‘n waarborg lewer binne 30 dae van datum van bekragtiging.  ALLE FINANSIERING MOET VOORAF GEREëL WEES. 

LOS GOEDERE : Kontant of internet betalings. 10 % KOPERSKOMMISSIE BETAALBAAR plus BTW.  Vooraf registrasie ‘n vereiste. Geen uitsondering nie. DIE AFSLAERS BEHOU DIE REG VOOR OM ITEMS BY TE VOEG OF GEADVERTEERDE ITEMS TE ONTTREK VOOR DIE VEILING. ALLE FINANSIERING MOET VOORAF KLAAR GEREëL WEES. Volledige voorwaardes & veilingreëls op www.htaa.co.za beskikbaar.

Kontak Besonderhede:

NAVRAE: 

KANTOOR URE: 053 – 574 0002

EDDIE:  073 326 7777            

DEWALD:  072 576 9828

AFSLAER: JAN:  082 555 9084