INSOLVENTE BOEDEL VEILING VAN BETHLEHEM HUISE OP 14-04-2021

Veiling begin: 11:00

Waar: Bethlehem

 

Besonderhede:

In opdrag van die Likwidateur van COENOE 90 CC (IN LIKWIDASIE), sal ons die onderstaande eiendomme te koop aanbied per publieke veiling in Bethlehem.

11:00 COMMISSIONERSTRAAT 281, BETHLEHEM.  GPS koördinate: -28.25186,28.30699.

Gedeelte 6 van Erf No 4288, Commissionerstraat 281, geleë in Bethlehem, Dihlabeng Munisipaliteit, Vrystaat Provinsie.  Groot:  4 070 m² en gehou kragtens Titelakte No T6471/2009.

VERBETERINGS: ‘n Dubbelverdieping huis met grasdak en hout vensterrame. Daar is 4 slaapkamers waarvan almal en-suite badkamers het en ‘n gaste badkamer, oopplan sitkamer en eetkamer, tweede sitkamer en onthaal area, kombuis en binnehuis swembad area met eie badkamer. Vloere bestaan uit keramiek teëls en matte. Aan die buitekant is ‘n dubbel motorhuis en ‘n onthaalarea met grasdak. 

12:00 TE  KWAGGASTRAAT 7, BETHLEHEM.  GPS Koördinate: -28.25232,28.31814.

Kwaggastraat 7, geleë in Bethlehem, Uitbreiding 43, Dihlabeng Munisipaliteit, Vrystaat Provinsie. Groot: 1 107 m² en gehou kragtens Titelakte No T8921/1991.

VERBETERINGS: ‘n Dubbelverdiepinghuis met ‘n grasdak van 213 m². Daar is 5 slaapkamers, 3 badkamers, ingangsportaal, sitkamer, kombuis, en binnebraai fasiliteit. Vloere bestaan uit keramiek teëls en matte.

Die dubbel motorhuis is omskep in 2 aparte woonstelle. 

BESIGTIGING: Per afspraak.

Veiling Items:

Kwaggastraat 7
Commissionerstraat 281

Registrasie Besonderhede:

REGISTRASIE VEREISTES: R10 000.00 TERUGBETAALBARE DEPOSITO. VOLDOENING AAN FICA VEREISTES. 

Voorwaardes en Vereistes:

VOORWAARDES: VASTE EIENDOM: ‘n DEPOSITO van 10 % van die koopprys PLUS 6 % KOPERSKOMMISSIE PLUS BTW is betaalbaar op die dag van die veiling. Vir die balans moet die Koper ‘n bank waarborg verskaf binne 30 dae van datum van bevestiging. ALLE FINANSIëRING MOET VOORAF GEREëL WEES. Veiling reëls beskikbaar op www.htaa.co.za

Kontak Besonderhede:

NAVRAE:

KANTOOR URE: 053 – 574 0002

JAN:  082 555 9084                

DEWALD:  072 576 9828

EDDIE:  073 326 7777