VOLMAG VEILING VAN RIEBEECKSTAD HUIS OP 16-04-2021

Veiling begin: 12:00

Waar: Chopinstraat 58, Riebeeckstad

 

Besonderhede:

In terme van ‘n volmag in die aangeleentheid van BOEDEL WYLE CS Sitoe, sal ons die onderstaande eiendom te koop aanbied per publieke veiling te Chopinstraat 58, Riebeeckstad.  

VASTE EIENDOM:

Erf Nr 5541, Riebeeckstad Uitbreiding 1, distrik Welkom, Vrystaat Provinsie. Groot:  853 m² en gehou kragtens Titelakte Nr T27299/2006. 

VERBETERINGS:

Op die eiendom is ‘n 3 slaapkamer baksteen en geteëlde dak woonhuis wat bestaan uit ‘n badkamer, kombuis, sitkamer en eetkamer. Daar is ook ‘n motorhuis met ‘n enkel toesluit afdak. Die eiendom is omhein met vooraf vervaardigde betonmure.

BESIGTIGING: Dag van die veiling vanaf 10:00.

Veiling Items:

Registrasie Besonderhede:

REGISTRASIE VEREISTES: R10 000.00 TERUGBETAALBARE DEPOSITO. VOLDOENING AAN FICA EN COVID 19 REGULASIES OM ‘N KOPER NOMMER TE BEKOM

Voorwaardes en Vereistes:

VOORWAARDES: VASTE EIENDOM: ‘n Deposito van 10 % van die koopprys PLUS 6% KOPERSKOMMISSIE PLUS BTW is betaalbaar op die dag van die veiling. Jammer, geen kaart fasiliteite. Vir die balans moet die Koper ‘n bank waarborg verskaf binne 30 dae van datum van bevestiging. ALLE FINANSIERING MOET VOORAF GEREëL WEES. Veiling reëls beskikbaar  op www.htaa.co.za

Kontak Besonderhede:

NAVRAE: 

Kantoor ure: 053 – 574 0002

DEWALD:  072 576 9828    

EDDIE: 073 326 7777

AFSLAER - JAN:  082 555 9084