Volmag Veiling van Hertzogville Plaas OP 28-11-2019

Veiling begin: 11:00

Waar: Plaas Toekoms, distrik Hoopstad

 

Besonderhede:

Behoorlik daartoe gemagtig deur Standard Bank, in die aangeleentheid van De Bruyn Familie Trust, sal ons per openbare veiling die onderstaande plaas te koop aanbied te die plaas Toekoms, distrik Hoopstad.

Om die eiendom te bereik, neem vanaf Hertzogville die R59 na Hoopstad.  Ry op hierdie pad vir 15 km en draai regs op die S1195.  Ry vir ‘n verdere 7,5 km en kry die ingang van die plaas by die T-aansluiting.

GPS Koördinate:  -28.053647, 25.677194.

VASTE EIENDOM:

Restant van die plaas Toekoms N0 1112, distrik Hoopstad, Provinsie Vrystaat. Groot:  252,3829 Hektaar en gehou kragtens Transportakte No T5013/2003.

LIGGING: 

Hierdie eiendom is geleë ongeveer 22 km van Hertzogville.

VERBETERINGS:

Geen.

INDELING EN WATERVOORSIENING: 

Die eiendom is verdeel in 158 hektaar droë lande, sandleem (Avalon, Hutton) tipe, in een kamp, 46 hektaar natuurlike grasveld met kameeldoring en soetdoring bome in een  kamp.  Daar is ook 2 kampe van 48 ha natuurlike grasveld met ‘n 2,4m wildwerende heining.  Watervoorsiening geskied uit een boorgat toegerus met windpomp en een sement dam.

BESIGTIGING: Per afspraak.

Veiling Items:

Registrasie Besonderhede:

REGISTRASIE VEREISTES: R10 000.00 TERUGBETAALBARE DEPOSITO. VOLDOENING AAN FICA VEREISTES OM ‘N KOPER NOMMER TE BEKOM.

Voorwaardes en Vereistes:

VOORWAARDES : VASTE EIENDOM: ‘n DEPOSITO van 10 % van die koopprys PLUS 6 % KOPERS KOMMISSIE PLUS BTW is betaalbaar op die dag van die veiling. Jammer, geen kaart fasiliteite. Vir die balans moet die Koper ‘n bank gewaarborgde tjek binne 30 dae verskaf van datum van bekragtiging.  ALLE FINANSIERING MOET VOORAF GEREëL WEES.   Veiling reels beskikbaar op www.htaa.co.za

Kontak Besonderhede:

NAVRAE: 

KANTOOR URE: 053 – 574 0002

EDDIE:  073 326 7777            

DEWALD:  072 576 9828

AFSLAER: JAN:  082 555 9084