VEILING VAN DELAREYVILLE HUIS. OP 14-11-2019

Veiling begin: 12:00

Waar: Oosstraat 50, Delareyville

 

Besonderhede:

Behoorlik daartoe gemagtig deur die Likwidateur in die insolvente boedel van JG GROENEWALD, sal ons per openbare veiling die onderstaande eiendom te koop aanbied te Oosstraat 50, Delareyville.

VASTE EIENDOM:

Erf Nr 304, geleë in die dorp Delareyville, Munisipaliteit van Tswaing. Groot:  1 983 m² en gehou kragtens Transportakte 5723/1991.  Geleë te Oosstraat 50, Delareyville.

VERBETERINGS:

Op die eiendom is ‘n woonhuis met ‘n sinkdak wat bestaan uit die volgende: vier slaapkamers met ingeboude kaste, sitkamer, eetkamer, woonkamer, kombuis en twee badkamers. Die kamers het matte en geteëlde vloere. Daar is ook ‘n dubbel garage, waskamer, ‘n kamer met ingeboude kaste en ‘n werkskamer.

Die eiendom se omheining bestaan uit vooraf vervaardigde betonmure, baksteenmuur en elektriese skuifhek. Daar is ‘n geplaveide oprit.

BESIGTIGING: Per afspraak.

Veiling Items:

Geen items is nog gelaai nie

Registrasie Besonderhede:

REGISTRASIE VEREISTES: R10 000.00 TERUGBETAALBARE DEPOSITO. VOLDOENING AAN FICA VEREISTES OM ‘N KOPER NOMMER TE BEKOM.

Voorwaardes en Vereistes:

VOORWAARDES : VASTE EIENDOM: ‘n DEPOSITO van 10 % van die koopprys PLUS 7,5 % KOPERS KOMMISSIE PLUS BTW is betaalbaar op die dag van die veiling. Jammer, geen kaart fasaliteite. Vir die balans moet die Koper ‘n bank gewaarborgde tjek binne 30 dae verskaf van datum van bekragtiging.  ALLE FINANSIERING MOET VOORAF GEREëL WEES.   Veiling reels beskikbaar op www.htaa.co.za

Kontak Besonderhede:

NAVRAE:

Kantoor Ure: 053 – 574 0002

DEWALD:  072 576 9828    

JAN:  082 555 9084

EDDIE: 073 326 7777